Regulamin projektu zapytaj o wcześniaka

 

„Zapytaj o wcześniaka” – regulamin korzystania z indywidualnych, bezpłatnych porad ekspertów dla rodziców wcześniaków.
(dalej również: „Regulamin”)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem oferującym indywidualne, bezpłatne porady ekspertów dla rodziców wcześniaków jest Fundacja Koalicja dla wcześniaka z siedzibą w Warszawie, ul. Turkusowa 38, 05-077 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000790982, posiadająca NIP 9522197489, REGON 383648193, adres strony internetowej: www.koalicjadlawczesniaka.pl, e-mail: biuro@koalicjadlawczesniaka.pl (dalej również: „Fundacja”).
 2. Celem projektu „Zapytaj o wcześniaka” jest umożliwienie rodzicom uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju ich dzieci, wsparcie mam w procesie oswajania się z nową sytuacją, jaką jest poród przedwczesny, rozwój laktacji, możliwość skonsultowania ze specjalistami z następujących dziedzin: neonatolog, psycholog, fizjoterapeuta, doradca laktacyjny, neurolog.
 3. Usługa skierowana jest do rodziców wcześniaków, chcących skorzystać z doradztwa oraz pomocy w zakresie zdrowia, rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.
 4. Usługa skierowana jest do rodziców wcześniaków, które urodziły się w czasie pandemii od 1 stycznia 2020 roku.
 5. Regulamin ustala warunki korzystania z indywidualnych, bezpłatnych porad ekspertów w ramach projektu „Zapytaj o wcześniaka”, prawa i obowiązki korzystających z porad (dalej również: Użytkownicy), a także prawa i obowiązki Fundacji Koalicja dla wcześniaka.

 

§ 2

WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Porady ekspertów w ramach projektu „Zapytaj o wcześniaka” polegają na rozmowie telefonicznej lub rozmowie za pośrednictwem narzędzi internetowych do komunikacji zdalnej (np. Skype, Zoom, Teams, itp.)  w zależności od możliwości technicznych Użytkownika i eksperta medycznego.
 2. Chęć skorzystania z porady należy zgłosić do biura Fundacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@koalicjadlawczesniaka.pl. W treści maila należy podać informację, z porady którego eksperta Użytkownik chce skorzystać (neonatolog, psycholog, doradca laktacyjny, fizjoterapeuta). W treści maila należy w kilku słowach przedstawić problem, a także pozostawić do siebie kontakt (adres mailowy i numer telefonu).
 3. Chęć skorzystania z porady można zgłosić również wysyłając wiadomość na skrzynkę Fundacji na profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).
 4. Wysłanie zgłoszenia z danymi osobowymi, drogami opisanymi w paragrafie 2, pkt. 2 i 3, jest jednoznaczne ze zgodą zgłaszającego na przekazanie jego danych wybranemu przez niego specjaliście w celu umówienia z nim terminu porady i formy, w jakiej zostanie ona przeprowadzona.
 5. Osoba obsługująca projekt przekaże zgłoszenie do odpowiedniego eksperta, który skontaktuje się w celu ustalenia terminu i formy porady (telefon lub komunikacja zdalna).
 6. Specjalista będzie miał trzy dni robocze na skontaktowanie się z rodzicem w celu ustalenia terminu porady. Porada odbędzie się nie później niż 14 dni od kontaktu eksperta z rodzicem.
 7. Użytkownik korzysta z porad indywidualnie i bezpłatnie.
 8. Jedna osoba może skorzystać maksymalnie dwa razy z porady danego eksperta.
 9. Wysłanie zgłoszenia drogami opisanymi w paragrafie 2, pkt. 2 i 3 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 10. Porady ekspertów udzielane w ramach projektu „Zapytaj o wcześniaka” mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, przekazywane informacje nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza. Porady mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a jego lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, udostępnionych Użytkownikowi w ramach porady „Zapytaj o wcześniaka”, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
 11. Projekt „Zapytaj o wcześniaka” to inicjatywa edukacyjna, której celem jest wsparcie dla rodziców wcześniaków.
 12. Liczba konsultacji, będzie zależna od środków finansowych uzyskanych na ten cel. Fundacja będzie informować o liczbie dostępnych porad.
 13. Fundacja Koalicja dla wcześniaka nie pobiera od rodziców żadnych dodatkowych opłat wynikających z nawiązania połączenia i udzielenia porady, pomocy.

 

§ 3

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Koalicja dla wcześniaka.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do skorzystania z usługi w ramach projektu „Zapytaj o wcześniaka”.
 3. Fundacja Koalicja dla wcześniaka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Użytkowników uzyskane w ramach świadczenia porad ekspertów „Zapytaj o wcześniaka”, będą przetwarzane przez Fundację Koalicja dla wcześniaka wyłącznie w celach związanych z obsługą projektu. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, ani przekazywanie podmiotom trzecim.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności“ dostępnej w na stronie internetowej www.koalicjadlawczesniaka.pl  

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.koalicjadlawczesniaka.pl  
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące zasad funkcjonowania porad ekspertów w ramach projektu „Zapytaj o wcześniaka” mają zastosowanie w czasie, kiedy projekt jest prowadzony. Fundacja Koalicja dla wcześniaka zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach projektu „Zapytaj o wcześniaka”, także w ograniczonym zakresie. W takim wypadku odpowiednie postanowienia nie mają zastosowania przez okres, w którym projekt nie funkcjonuje.
 3. Fundacja Koalicja dla wcześniaka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Fundacja Koalicja dla wcześniaka udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie www.koalicjadlawczesniaka.pl, a w przypadku podania przez Użytkownika adresu e-mail – na podany przez Użytkownika adres e-mail.