Pierwsze dni

Prawa rodzica wcześniaka

Rodzice nie są osobami odwiedzającymi dziecko, rodzice przebywają razem z dzieckiem w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej (OION).

PRAWA RODZICÓW

 1. Przebywanie z dzieckiem jest podstawowym prawem rodziców i dziecka. Personel medyczny jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić rodzicom warunki sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa, wytwarzania bliskości i serdecznych więzi z dzieckiem.
 2. Wszystkim rodzicom nowo przyjmowanych pacjentów, niezwłocznie po ich dotarciu do oddziału intensywnej terapii (OION), personel medyczny, oddzielnie lekarz i pielęgniarka/położna przekazuje komplet informacji o zasadach pobytu, poruszania się, pozyskiwania informacji oraz o zasadach postępowania z dzieckiem. Rodzice otrzymują przeznaczone dla nich stosowne pisemne materiały informacyjne. Zostają też zapoznani z informacjami udostępnionymi na tablicach ściennych.  
 3. Pobyt rodziców z dzieckiem w OION, oddziale opieki ciągłej i pośredniej powinien być jak najdłuższy, bez nieuzasadnionych ograniczeń. Personel w ramach swoich kompetencji  powinien zachęcać rodziców oraz stwarzać im warunki do jak najwcześniejszego i pełnego uczestnictwa w pro­cesie leczenia, opiece i pielęgnacji dziec­ka.  W miarę poprawy sta­nu dziecka rola personelu pielęgniarskiego jako opiekuna dziecka powinna stopniowo maleć i przekształcać się w rolę instruktora dla rodziców. To oznacza, że jeszcze podczas hospitalizacji rodzice powinni zostać przygotowani do podjęcia pełnej opieki nad swoim dzieckiem.

ROLA RODZICÓW W OION

Pobyt w OION jest przywilejem rodziców, a nie obowiązkiem. Rodziców należy poinformować o dobroczynnym wpływie ich zaangażowania na zdrowienie dziecka. Rodzice jednak sami decydują, ile czasu spędzają z dzieckiem i w jakim stopniu włączają się w opiekę nad nim.

Na poniżej określonych zasadach możliwe jest wprowadzenie najbliższej rodziny dziecka (np. dziadków, babcie, rodzeństwo) do OION.  

 • po ustaleniu z lekarzem OION;
 • w obecności jednego z rodziców;
 • w wyznaczonym czasie – określonym przez personel.

Nie jest konieczne nakładanie przez te osoby odzieży ochronnej. Należy zachować ogólną czystość ubrań i obuwia.

1.   Personel medyczny opiekujący się dzieckiem powinien zachęcać Rodziców do:

 • jak najdłuższej obecności przy dziecku, z zachowaniem obowiązujących zasad;
 • zadawania pytań, rozmów z personelem;
 • aktywności przy dziecku. Zachęcamy rodziców do ustalania z pielęgniarką/położną pory nauki zasad opieki nad dzieckiem, na przykład: dotykania, zmian pozycji, podaży pokarmu, pielęgnacji skóry, kąpieli dziecka.

2. Kangurowanie dziecka jest planową procedurą terapeutyczno-pielęgnacyjną realizowaną najwcześniej jak to możliwe, po decyzji lekarza neonatologa. Kangurowanie w kolejnych dniach przy stabilnym stanie dziecka nie musi być codziennie wpisywane w kartę zleceń lekarskich. Personel medyczny zachęca rodziców do kangurowania dziecka i ułatwia im realizację tej procedury.

3.    Przerywania kangurowania nie uzasadniają:

 • planowane karmienie dziecka, które może odbywać się podczas kangurowania;
 • przekazywanie dyżuru medycznego. Informacje o sąsiednim dziecku personel przekazuje między sobą w dyskretny sposób, w oddalonym miejscu. Rodzicom można zaproponować zakładanie słuchawek na uszy wyciszających dostęp dźwięków z zewnątrz.

4.  W uzasadnionych przypadkach kangurowanie może realizować wskazana przez Rodziców osoba bliska pod warunkiem, że nie przejawia widocznych objawów choroby infekcyjnej oraz po uzgodnieniu z zespołem OION.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1.    Rodzice są zachęcani i nakłaniani do:

 • przygotowywania się do karmienia dziecka ok. 15-30 min przed wyznaczoną porą podania pokarmu;
 • uczestniczenia w Szkole Rodziców lub innych formach edukacji rodziców przygotowujących ich do rozumienia bieżącej sytuacji oraz wypisu dziecka do domu. Plan takich spotkań powinien zostać wywieszony w ogólnie dostępnych miejscach i aktualizowany na bieżąco;
 • obecności przy dziecku podczas obchodów lekarskich, ordynatorskich i badań konsultacyjnych.
  •  W trosce o bezpieczeństwo dziecka i warunki pracy zespołu medycznego Rodzice są informowani o następujących zaleceniach:
 • myciu i dezynfekcji rąk wg procedury oraz utrzymaniu ich w czystości;
 • ze względu na istniejące w niektórych oddziałach ograniczenia lokalowe – o przebywaniu z dzieckiem pojedynczo. W niektórych sytuacjach personel umożliwi przebywanie obojga rodziców z dzieckiem;
 • nieużywaniu telefonów komórkowych podczas przebywania z dzieckiem w OION (wyjątkiem jest wykonywanie zdjęcia fotograficznego dziecka, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, np. bez użycia lampy);
 • powstrzymaniu się od swobodnych rozmów na sali OION dla zachowania ogólnej ciszy.
  • Rodzice będą poproszeni o wyjście z OION w sytuacjach:
  • przeprowadzania procedur aseptycznych w pobliżu stanowiska ich dziecka;
  • wykonywania zdjęć rentgenowskich u jakiegokolwiek dziecka na tej sali w OION;
  • reanimacji innego dziecka na tej sali w OION;
  • zachowania uniemożliwiającego normalną pracę zespołu medycznego.

Personel medyczny informuje rodziców, że podczas pracy pozostaje on pod dużą presją zagrożenia życia pacjenta. Praca w OION jest trudna, odpowiedzialna i wymaga skupienia uwagi na każdym elemencie procesu diagnostyki i leczenia. Dlatego konieczne jest wzajemne poszanowanie i współpraca w tworzeniu dobrej atmosfery i warunków do wypełniania obowiązków przez lekarzy i pielęgniarki/położne. Uprzedzamy rodziców, że nie w każdej chwili jesteśmy w stanie przerwać właśnie realizowaną procedurę medyczną.

Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące rodziców i dziecka w oddziale rozstrzyga Kierownictwo oddziału. 

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA

Informacje o stanie zdrowia dziecka, jego diagnostyce i leczeniu są udzielane przez ordynatora oddziału oraz przez lekarza prowadzącego dziecko w godzinach określonych wewnętrznym regulaminem. Podczas dyżuru informacji udziela się tylko w sytuacji gwałtownej zmiany stanu zdrowia dziecka. Pielęgniarka/położna udziela informacji w zakresie zachowania dziecka, jego pielęgnacji, karmienia, przybywania na wadze itp.

Opracowano na podstawie: Wytyczne dla zespołu medycznego Kliniki Neonatologii SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP                                                                 

WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW